นายสัมพันธ์ ทับสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081-8514665

ออนไลน์ 65 คน

เยี่ยมชม 34,533 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 19 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
12 พ.ค. 64ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 พ.ค. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามร่าง tor โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 เม.ย. 64จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-45-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. เทศบาลตำบลโคกสลุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามร่าง TOR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดคลองเม่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
26 มี.ค. 64จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด ขนาด 6.402.45 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด ขนาด 6.402.45 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 มี.ค. 64ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่องยูเอชที โรงเรียนวัดคลองเม่า ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
22 มี.ค. 64ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่องยูเอชที ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองเม่า ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
19 มี.ค. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 64โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
10 มี.ค. 64จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 มี.ค. 64เช่าค่าธรรมเนียโดเมนต์ชื่อ khogsalud.go.th และค่าบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 ก.พ. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 ก.พ. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 ก.พ. 64จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
6 ก.พ. 64จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. วัดคลองเม่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
5 ก.พ. 64จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. วัดคลองเม่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา