ออนไลน์ 108 คน

เยี่ยมชม 10,887 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
2 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
2 มี.ค. 64เทศบาลตำบลโคกสลุดเทศบาลตำบลโคกสลุด ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มาติดต่อราชการ ประชาชนผู้มารับบริการ จากเทศบาลตำบลโคกสลุดตอบแบบสอบถามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
25 ก.พ. 64เทศบาลตำบลโคกสลุดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564
24 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดชรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2563
15 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจงการขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564
15 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักประชาสัมพันธ์ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565
11 ก.พ. 64เทศบาลตำบลโคกสลุดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564
11 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564
8 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางขามประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563
27 ม.ค. 64เทศบาลตำบลโคกสลุดประกาศเทศบาลตำบลโคกสลุด เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลโคกสลุดใสสะอาด"
27 ม.ค. 64เทศบาลตำบลโคกสลุดประกาศเทศบาลตำบลโคกสลุด เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
13 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจงประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564
12 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564
11 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดชประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.48-004 สายฝายชอนสารเดช หมู่ที่ 3 - ซอย 3 หมู่ที่ 3 บ้านชอนใหญ่ ตำบลชอนสารเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ม.ค. 64เทศบาลตำบลโคกสลุดแจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2564
30 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2563
28 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบางขามโครงการเยี่ยมผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ และแนะนำวิธีการดูแลตนเองในสถานการณ์โควิด-19
21 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดชประกาศประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.48-004 สายฝายชอนสารเดช หมู่ที่ 3 - ซอย 3 หมู่ที่ 3 บ้านชอนใหญ่ ตำบลชอนสารเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/15 | แสดง 20 จาก 300 รายการ
เปลี่ยนภาษา