เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
o18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
o31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
o34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
o16. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง ประจำปี 2562อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
o19. รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ. 2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
o20. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี2562อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรฐานทางระบายน้ำอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้าอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
o24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลโคกสลุด รอบ 6 เดือนทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
รายงานผลการการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือนทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
o28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
o26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
o27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/14 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB