เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒อบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์แจ้ง เจ้าของ/ผู้ใช้ประโยชน์/ผู้ครอบครอง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์ กำหนด วันเวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (เอนกประสงค์) เป็นรถยนต์กระบะบรรททุกเทท้าย 6 ล้ออบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
นัดตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า(เอนกประสงค์)อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
กิจกรรมจิตอาสาอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
เทศบาลตำบลโคกสลุด ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณปี 2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง (Big Cleaning Day)อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตรย์ ประจำปี ๒๕๖๒อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.75MB