เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2562

แชร์

เทศบาลตำบลโคกสลุด ได้จัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมี คณะผู้บริหารฯ นำโดย นายสัมพันธ์  ทับสกุล นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ, คณะกรรมการชุมชนฯ, หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลโคกสลุด, และคณะกรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาฯ และผู้มีรายชื่อตามประกาศเทศบาล เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB