นายสัมพันธ์ ทับสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081-8514665

ออนไลน์ 80 คน

เยี่ยมชม 34,459 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 เม.ย. 64มาตรการให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แชร์  
23 เม.ย. 64ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 แชร์  
23 เม.ย. 64ขั้นตอนการเดินทางเข้าจังหวัดลพบุรี แชร์  
23 เม.ย. 64ให้เจ้าบ้าน หรือผู้คุมดูแลบ้าน เจ้าของและผู้ควบคุมดูแลสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใด ปฎิบัติตามมาตรการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แชร์  
7 เม.ย. 64การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 14/2564 แชร์  
25 มี.ค. 64กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง แชร์  
24 มี.ค. 64การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน ครั้งที่ 12/2564 แชร์  
15 มี.ค. 64การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 แชร์  
9 มี.ค. 64การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10 /2564 แชร์  
4 มี.ค. 64การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 8/2564 แชร์  
2 มี.ค. 64เทศบาลตำบลโคกสลุด ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มาติดต่อราชการ ประชาชนผู้มารับบริการ จากเทศบาลตำบลโคกสลุดตอบแบบสอบถามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  แชร์  
25 ก.พ. 64ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564 แชร์  
15 ก.พ. 64ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การับสมัครนักเรียนและสอบถามสถานที่เรียน แชร์  
11 ก.พ. 64ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564  แชร์  
4 ธ.ค. 63การเผยแพร่และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น แชร์  
29 ต.ค. 63รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
29 ต.ค. 63รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
6 ส.ค. 63โครงการฝึกอบรมอาชีพอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 (สานตะกร้า) แชร์  
24 มิ.ย. 63เทศบาลตำบลโคกสลุด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2563 แชร์  
15 มิ.ย. 63เทศบาลตำบลโคกสลุด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 46 รายการ
เปลี่ยนภาษา