เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์แจ้ง เจ้าของ/ผู้ใช้ประโยชน์/ผู้ครอบครอง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256354 ธ.ค. 62
การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม409 ส.ค. 62
โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์ฯ439 ส.ค. 62
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2562606 มิ.ย. 62
เทศบาลตำบลโคกสลุด ขอความอนุคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)461 พ.ค. 62
ประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา16713 มี.ค. 62
ขอเชิญชวนร่วมงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อสน (วัดคลองเม่า)22412 มี.ค. 62
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสลุด เรื่อง มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ3831 ต.ค. 61
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสลุด เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล2626 ต.ค. 61
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561301 ต.ค. 61
สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลโคกสลุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561201 ต.ค. 61
เทศบาลตำบลโคกสลุด ประชาสัมพันธ์รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561291 ต.ค. 61
เทศบาลตำบลโคกสลุด ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561151 ต.ค. 61
ประกาศเจตนารมย์เทศบาลตำบลโคกสลุด เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต231 ต.ค. 61
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 301 ต.ค. 61
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2561241 ต.ค. 61
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม 201 ต.ค. 61
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการรับฟังและเสนอแนะ2113 ก.พ. 61
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2919 ต.ค. 60
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล312 ต.ค. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB