เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการรับฟังและเสนอแนะ12913 ก.ค. 63
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)3712 ก.ค. 63
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)2912 ก.ค. 63
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 1361 ต.ค. 62
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร286 มิ.ย. 62
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560161 ต.ค. 61
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ)611 ต.ค. 61
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น791 ต.ค. 61
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ181 ต.ค. 61
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ881 ต.ค. 61
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611131 ต.ค. 61
สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลโคกสลุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561831 ต.ค. 61
เทศบาลตำบลโคกสลุด ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561881 ต.ค. 61
ประกาศเจตนารมย์เทศบาลตำบลโคกสลุด เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต851 ต.ค. 61
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2561841 ต.ค. 61
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม 951 ต.ค. 61
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล7919 ต.ค. 60
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล792 ต.ค. 60
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล782 ต.ค. 60
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสลุด เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตำบลโคกสลุด (มาตรการป้องกันการรับสินบน)832 ต.ค. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB