เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวี มีสุข ประจำปีงบประมาณ 25632930 ก.ย. 63
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการรับฟังและเสนอแนะ16113 ก.ค. 63
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)6012 ก.ค. 63
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)5212 ก.ค. 63
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 1821 ต.ค. 62
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร476 มิ.ย. 62
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560311 ต.ค. 61
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ)721 ต.ค. 61
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น1031 ต.ค. 61
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ331 ต.ค. 61
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ1061 ต.ค. 61
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611411 ต.ค. 61
สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลโคกสลุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611121 ต.ค. 61
เทศบาลตำบลโคกสลุด ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611041 ต.ค. 61
ประกาศเจตนารมย์เทศบาลตำบลโคกสลุด เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต1131 ต.ค. 61
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 25611061 ต.ค. 61
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม 1081 ต.ค. 61
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล9919 ต.ค. 60
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล962 ต.ค. 60
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล952 ต.ค. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB