เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561831 ต.ค. 61
สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลโคกสลุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561601 ต.ค. 61
เทศบาลตำบลโคกสลุด ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561691 ต.ค. 61
ประกาศเจตนารมย์เทศบาลตำบลโคกสลุด เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต631 ต.ค. 61
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 941 ต.ค. 61
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2561581 ต.ค. 61
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม 641 ต.ค. 61
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการรับฟังและเสนอแนะ7613 ก.พ. 61
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล6419 ต.ค. 60
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล622 ต.ค. 60
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล612 ต.ค. 60
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสลุด เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตำบลโคกสลุด (มาตรการป้องกันการรับสินบน)522 ต.ค. 60
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา542 ต.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น502 ต.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ Social Network เทศบาลตำบลโคกสลุด732 ต.ค. 60
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสลุด เรื่อง ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ6411 ก.ค. 60
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร756 ม.ค. 60
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร496 ม.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น413 ต.ค. 59
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต663 ต.ค. 59
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB