นายสัมพันธ์ ทับสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081-8514665

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 34,499 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ม.ค. 64ประกาศเทศบาลตำบลโคกสลุด เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลโคกสลุดใสสะอาด" แชร์  
27 ม.ค. 64ประกาศเทศบาลตำบลโคกสลุด เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
30 ก.ย. 63โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวี มีสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
13 ก.ค. 63มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการรับฟังและเสนอแนะ แชร์  
12 ก.ค. 63ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) แชร์  
12 ก.ค. 63ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) แชร์  
1 ต.ค. 62การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  แชร์  
6 มิ.ย. 62การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แชร์  
1 ต.ค. 61พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แชร์  
1 ต.ค. 61การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ) แชร์  
1 ต.ค. 61ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น แชร์  
1 ต.ค. 61ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
1 ต.ค. 61แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
1 ต.ค. 61รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
1 ต.ค. 61สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลโคกสลุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
1 ต.ค. 61เทศบาลตำบลโคกสลุด ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
1 ต.ค. 61ประกาศเจตนารมย์เทศบาลตำบลโคกสลุด เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต แชร์  
1 ต.ค. 61ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2561 แชร์  
1 ต.ค. 61ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม  แชร์  
19 ต.ค. 60หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 27 รายการ
เปลี่ยนภาษา