นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 22,500 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" แหล่งเกษตรปลอดสารพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง "

เปลี่ยนภาษา