เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


"แหล่งเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
พร้อมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนเข้มแข็ง
แข็งแกร่งด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

0.02s. 0.50MB