นายสัมพันธ์ ทับสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081-8514665

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 34,540 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายเฉลียว คุ้มวงษ์

  ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสลุด

  081-3656479

 • นายละม้าย หมื่นนา

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสลุด

  091-6978782สมาชิกสภา

 • นายณรงค์ ฉิมบรรเทิง

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  087-4084735

 • นายณรงค์ สังข์ทอง

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  081-2931549

 • นางกัญญา เหมือนพลอย

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  089-4095391

 • นายอนัน ขำสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  086-8034880

 • นายจรัล เย็นเจริญ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  081-6543414

 • นายพายัพ รัตนวิจิตร

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  089-8893934

 • นายสมพร ทับสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  082-9936194

 • นางเพ็ญตะวัน อยู่สอาด

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  085-4248942

 • นายอุทิศ เถียรอ่ำ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  084-5689140

 • นายสายัณ เงินหล่อ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  065-4345783เปลี่ยนภาษา