เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสัมพันธ์ ทับสกุล

  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสลุด

 • นายสมควร ฤกษ์ดี

  รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด

 • นางสาวปรียนันท์ ขันทอง

  รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด

 • นายจรัล เย็นเจริญ

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด

 • นายอุทิศ เถียรอ่ำ

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด0.01s. 0.50MB