นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 169 คน

เยี่ยมชม 22,511 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว

  ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด

  081-3849659สำนักปลัด

 • นางสาวเกศินีวรรณ ขันนาค

  หัวหน้าสำนักปลัด

  081-9477869

 • นางสาวชนัสส์ฉัตร์ น้อยสกุล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 • นางสาวชุติมา กาลอินทร์

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 • นางสาวชลธิชา งามวิจิตร

  นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

 • นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีทอง

  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 • นางสาวสุปราณี โหรสกุล

  ครู คศ.1

 • นายชำนาญ กิ่งมะลิ

  เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

 • นางสาวฉวีวงษ์ เหมือนพลอย

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นายนพพร สีสม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 • นายชัยยัน น้ำแก้ว

  คนงานทั่วไป

 • นายปรเมษฐ์ จันทร์ล้อม

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 • นายวัชระพงษ์ แก่นสาร

  พนักงานดับเพลิง

 • นางจิตตานันท์ ชุ่มทวี

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวลักขณา ต้นแทน

  นักการภารโรง

 • นางสาวอัฐพร สายสุ่ม

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นายรุ่ง รักนาค

  ยาม (จ้างเหมา)

 • นางสาวสุพัตรา ศรีสุนทร

  ผู้ช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชน (จ้างเหมา)

 • นางสาวจินตนา บุญประเสริฐ

  ผู้ช่วยเหลืองานการศึกษา (จ้างเหมา)

 • นางสาวจันจิรา บุญครอบ

  ผู้ช่วยเหลืองานวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมา)

 • นางสาวเบ็ญจวรรณ ผาศิริ

  แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองเม่า (จ้างเหมา)

กองคลัง

 • นางดิศรินทร์ สาหร่ายทอง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  082-7914417

 • นายกอบกุล พึ่งโพธิ์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

 • นางจินตนา วงษ์สุโท

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

 • นางสาวมานัส เหมือนพลอย

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวสุธาวัลย์ แสนโสตร์

  คนงานทั่วไป

กองช่าง

 • นายภัทรพล บัวหอม

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  085-1333359

 • นางสาวคุณากร ขันทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการเปลี่ยนภาษา