เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว

  ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุดสำนักปลัด

 • นางสาวเกศินีวรรณ ขันนาค

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวชนัสส์ฉัตร์ น้อยสกุล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 • นางสาวชุติมา กาลอินทร์

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 • นางสาวชลธิชา งามวิจิตร

  นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

 • นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีทอง

  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 • นางสาวสุปราณี โหรสกุล

  ครู คศ.1

 • นายชำนาญ กิ่งมะลิ

  เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติการ

 • นางสาวฉวีวงษ์ เหมือนพลอย

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นายนพพร สีสม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 • นายชัยยัน น้ำแก้ว

  คนงานทั่วไป

 • นายปรเมษฐ์ จันทร์ล้อม

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 • นายวัชระพงษ์ แก่นสาร

  พนักงานดับเพลิง

 • นางจิตตานันท์ ชุ่มทวี

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวลักขณา ต้นแทน

  นักการภารโรง

 • นางสาวอัฐพร สายสุ่ม

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นายเนต จาดสกุล

  ยาม

 • นางสาวสุพัตรา ศรีสุนทร

  คนงานจ้างเหมา

กองคลัง

 • นางดิศรินทร์ สาหร่ายทอง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นายกอบกุล พึ่งโพธิ์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

 • นางจินตนา วงษ์สุโท

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

 • นางณัฐกฤตา ตะโกทอง

  เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

 • นางสาวมานัส เหมือนพลอย

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวสุธาวัลย์ แสนโสตร์

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวสุวรัตน์ ศรีดี

  คนงานจ้างเหมา

กองช่าง

 • นายภัทรพล บัวหอม

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นางสาวคุณากร ขันทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายมนัส อินแสง

  คนงานจ้างเหมา

 • นายวสันต์ ฟักเงิน

  คนงานจ้างเหมา

0.01s. 0.75MB