เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)123
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2563)633
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2563)115
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1123
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล121
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563624
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563116
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25631142
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)926
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)117
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 25611143
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 25611109
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256212294
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสลุด เรื่อง แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562189
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562372
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562195
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563183
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562168
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562156
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562177

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB