เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต142
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลโคกสลุด รอบ 6 เดือน125
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)1424
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)178
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)118
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561178
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)1417
รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256120438
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร113
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561164
รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25601685

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB