เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต183
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลโคกสลุด รอบ 6 เดือน151
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)1441
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)1106
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)134
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561192
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)1431
รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256120687
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร124
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561179
รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256016132

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB