เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปอาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ติดต่อกับบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออกติดต่อกับมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตกติดต่อกับเขาสมอคอนและตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเภทของเทศบาลตำบลโคกสลุด มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบน เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 10.5 % เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร 86.50 % และมีพื้นที่ส่วนอื่น 3 % มี ๓ ฤดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)


จำนวนหมู่บ้าน

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลโคกสลุด ตำบลโคกสลุด ประกอบด้วย

ชุมชนที่ ชื่อชุมชน
1ชุมชนบางยี่นาง (หมู่ที่ 1)
2ชุมชนคลองเม่า 2 (หมู่ที่ 2)
3ชุมชนคลองเม่า 3 (หมู่ที่ 3)
4ชุมชนคลองเม่า 4 (หมู่ที่ 4)
5ชุมชนคลองเม่า 5 (หมู่ที่ 5)
6ชุมชนคลองเม่า 6 (หมู่ที่ 6)
7ชุมชนห้วยงู (หมู่ที่ 7)

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด “ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2554 พื้นที่เขตเทศบาลตำบลโคกสลุดได้เกิดอุทกภัยอย่างรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 88.67 มิลลิเมตร/ปี
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศาเซลเซียส

ประชากร/ครัวเรือน

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ปี 2559

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านบางยี่นาง105 93 198 68
2บ้านคลองเม่า171 159330110
3บ้านคลองเม่า143 14328689
4บ้านคลองเม่า173172345105
5บ้านคลองเม่า166 14931595
6บ้านคลองเม่า104 11722173
7บ้านห้วยงู131 15028180
รวม993 9831976617

ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ที่มา : สำนักทะเบียนราษฎร์ อำเภอท่าวุ้ง ของเดือนกันยายน 2559

จำนวนประชากรชายหญิงหมายเหตุ
ทารก7 5 อายุน้อยกว่า 1 ปี
เด็ก 167 113 อายุ 1-14 ปี
เยาวชน 35 38 อายุต่ำกว่า 18 ปี
ประชากร 610 628 อายุ 18-60 ปี
ผู้สูงอายุ 171 196 อายุมากกว่า 60 ปี0.04s. 0.50MB