เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลประวัติ

แต่เดิมตำบลโคกสลุด มีหมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้าน มีพื้นที่กว้างใหญ่และประชากรจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทยจึงได้แบ่งเขตการปกครอง คือพื้นที่ทางทิศตะวันออกและประชากรในพื้นที่จำนวน 9 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2524 และตั้งชื่อว่าตำบลมุจลินท์ ทำให้ตำบลโคกสลุดเหลือเพียง 7 หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน เดิมเทศบาลตำบลโคกสลุด มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ได้ทำการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นเทศบาลตำบลโคกสลุด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
0.01s. 0.50MB