นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 175 คน

เยี่ยมชม 22,490 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

ในเขตเทศบาลตำบลโคกสลุด มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐

เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย
ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ และข้อจำกัดด้านงบประมาณ

ปัจจุบันเทศบาลมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้

เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้

1.1) ทางหลวงแผ่นดิน -
1.2) สะพาน จำนวน 2 สะพาน
1.3) การจัดการขนส่งมวลชน -
1.4) ถนน
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
   สภาพถนน ลาดยาง
จำนวน 1 สาย
จำนวน - สาย ระยะทาง 4,170 กม.
ถนนของท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกสลุด
   สภาพถนน คอนกรีต
   แอสฟัลท์ติก
   ลาดยาง
   ลูกรัง
จำนวน 21 สาย
จำนวน 12 สาย ระยะทาง 12.36 กม.
จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.
จำนวน 2 สาย ระยะทาง 3.85 กม.
จำนวน 7 สาย ระยะทาง 9.13 กม.


โทรศัพท์
(1) จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน - หมายเลข
(2) จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล จำนวน 10 หมายเลข
(3) จำนวนชุมสายโทรศัพท์จำนวน จำนวน - ชุมสาย
(4) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน - แห่ง
(5) หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุม ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่เทศบาล


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกสลุด ไม่มีกิจการไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ แต่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกสลุด
สามารถใช้บริการได้จากที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้งและที่ทำการไปรษณีย์ท่าโขลง ในการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์


การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

ปัญหาคือไฟฟ้า ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน
การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้วและได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน

ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

(1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 617 หลังคาเรือน
(2) ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 50 จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล


การประปา

เทศบาลตำบลโคกสลุดมีกิจการประปาเป็นของเทศบาล ซึ่งสามารถให้บริการ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ

ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้

(1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 73 หลังคาเรือน
(2) หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ของเทศบาลตำบลโคกสลุด 1 แห่ง
(3) ปริมาณการใช้น้ำประปา เฉลี่ย 100 – 150 ลบ.ม. ต่อวัน
(4) แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก แหล่งน้ำใต้ดิน
เปลี่ยนภาษา