เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

ในเขตเทศบาลตำบลโคกสลุด มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐

เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย
ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ และข้อจำกัดด้านงบประมาณ

ปัจจุบันเทศบาลมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้

เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้

1.1) ทางหลวงแผ่นดิน -
1.2) สะพาน จำนวน 2 สะพาน
1.3) การจัดการขนส่งมวลชน -
1.4) ถนน
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
   สภาพถนน ลาดยาง
จำนวน 1 สาย
จำนวน - สาย ระยะทาง 4,170 กม.
ถนนของท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกสลุด
   สภาพถนน คอนกรีต
   แอสฟัลท์ติก
   ลาดยาง
   ลูกรัง
จำนวน 21 สาย
จำนวน 12 สาย ระยะทาง 12.36 กม.
จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.
จำนวน 2 สาย ระยะทาง 3.85 กม.
จำนวน 7 สาย ระยะทาง 9.13 กม.


โทรศัพท์
(1) จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน - หมายเลข
(2) จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล จำนวน 10 หมายเลข
(3) จำนวนชุมสายโทรศัพท์จำนวน จำนวน - ชุมสาย
(4) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน - แห่ง
(5) หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุม ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่เทศบาล


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกสลุด ไม่มีกิจการไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ แต่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกสลุด
สามารถใช้บริการได้จากที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้งและที่ทำการไปรษณีย์ท่าโขลง ในการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์
0.02s. 0.50MB