ออนไลน์ 71 คน

เยี่ยมชม 11,355 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า
ประชากรอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 อ่าน เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้
เด็กอายุ 6 – 14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ 99 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ ๆ ได้
การแก้ปัญหาของเทศบาล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียนการศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

ที่มา : โรงเรียนวัดคลองเม่า ข้อมูลของเดือน กันยายน 2559

สังกัด สพฐ.เทศบาล ตำบลโคกสลุด
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสลุด
    - จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก
    - จำนวนผู้ดูแลเด็ก
    - จำนวนนักเรียน
  1 แห่ง

  1 คน
  1 คน
27 คน
2. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาล
    2.1 โรงเรียนวัดคลองเม่า
      ระดับก่อนประถมศึกษา
      - จำนวนครู
      - จำนวนห้องเรียน
      - จำนวนนักเรียน
    2.2 ระดับประถมศึกษา
      - จำนวนครู
      - จำนวนห้องเรียน
      - จำนวนนักเรียน

  1 แห่ง

   2 คน
   2 ห้อง
  24 คน   6 คน
   6 คน
 122 คนสาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชาชนในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่น ๆ ประปราย มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล

ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสลุด ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับเด็กแรกเกิด – ๖ ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอและประชาชนส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสลุด จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา

เปลี่ยนภาษา