เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

ปัญหาคือไฟฟ้า ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน
การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้วและได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน

ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

(1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 617 หลังคาเรือน
(2) ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 50 จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล


การประปา

เทศบาลตำบลโคกสลุดมีกิจการประปาเป็นของเทศบาล ซึ่งสามารถให้บริการ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ

ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้

(1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 73 หลังคาเรือน
(2) หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ของเทศบาลตำบลโคกสลุด 1 แห่ง
(3) ปริมาณการใช้น้ำประปา เฉลี่ย 100 – 150 ลบ.ม. ต่อวัน
(4) แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก แหล่งน้ำใต้ดิน



0.02s. 0.50MB